Pro rodiče

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola Pyšel je neúplná malotřídní škola s 1. - 5. ročníkem, které jsou umístěny ve dvou třídách. Naši školu navštěvují dětí z obcí Pyšel, Vaneč, Zahrádka a Častotice. Spádovou školou je pro nás ZŠ Budišov, s níž spolupracujeme.

Vybavení školy

Materiální vybavení

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, interaktivní tabulí, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Žáci i učitelé mají k dispozici školní knihovnu, která je průběžně doplňována encyklopediemi, naučnou a pedagogickou literaturou.

Prostorové vybavení

Budova  školy  se  nachází  na kraji vesnice u hlavní silnice ve směru Náměšť nad Oslavou, u školy je dvůr a školní zahrada.

Ve školní budově je umístěna ZŠ společně s MŠ, prostory jsou propojeny spojovací chodbou.

Vstup do školy je bezbariérový, bylo by možno integrovat handicapované dítě.

Škola se nachází v oblasti se zvýšeným výskytem radonu, který je zdraví škodlivý. Z tohoto důvodu byly v roce 1996 provedeny stavební úpravy spočívající v odizolování podlah od podloží a bylo nainstalováno filtračně – ventilační zařízení.

Na školní zahradě byla v roce 2007 zřízena nová studna, která zásobuje školu pitnou vodou.

Ve škole jsou dvě kmenové učebny vybavené výškově stavitelným nábytkem, televizí, DVD přehrávačem, rádiem, v obou učebnách jsou v zadní části relaxační koutky – tj. koberec, hračky, knihovnička.

Učebny jsou prostorné a dobře osvětlené.

Učebny jsou vybaveny počítači, všechny mají připojení na internet.

Učebna k pohybovým aktivitám – je prostorově malá bez nářaďovny a šatny, s ohledem na její velikost je vybavena pouze základním nářadím a náčiním.

Vybavení: švédská bedna, dvě lavičky, gymnastický koberec a tři žíněnky, bradla, trampolína, koza, basketbalové koše, síť na přehazovanou, míče a další drobné náčiní.

Vzhledem k stáří budovy a požitému stavebnímu materiálu nelze zabudovat do zdí např. hrazdu, šplhadla, kruhy.

I přes nedostatečné vybavení tělocvičny mají žáci dobrou fyzickou kondici a podávají výborné výsledky různých sportovních soutěžích.

Tělocvična slouží také jako prostor pro hromadné setkávání žáků a uskutečňují se zde různá vystoupení pro  rodiče – divadla a besídky, vystoupení kouzelníka, besedy apod.

Ředitelka a učitelky ZŠ jsou ve společné místnosti – ředitelně, která je vybavena moderním nábytkem s dostatkem úložných prostor.

K uložení učebních pomůcek, učebnic a různého materiálu pro PČ a VV slouží kabinet a skříně na chodbě.

Šatna je společná pro všechny děti ZŠ, je umístěna u hlavního vchodu do budovy a je vybavena lavičkami a věšáky.

Pro osobní hygienu slouží WC, pro daný počet dětí v dostatečném množství.

Dvůr a školní zahrada slouží pro ZŠ i MŠ. Na travnatém dvoře jsou umístěny lavičky a stoly, děti zde za příznivého počasí tráví velké přestávky a svačí, dvůr využíváme i pro TV. Je zde doskočiště pro skok do dálky, je  možné  hrát fotbal, míčové a soutěživé hry, házet kriketovým míčkem apod.

Na školní zahradě jsou vzrostlé ovocné stromy, ve vzdálenější části zahrady jsou umístěny prolézačky a pískoviště pro MŠ, ohniště, využívané při různých akcích pro opékání špekáčků.

 

Pro zájmové aktivity žáků využíváme všechny prostory školy, zejména tělocvičnu a třídy. Probíhá zde výuka náboženství a zájmových kroužků. V zimním období využívá místní Sokol tělocvičnu pro tréninky fotbalového klubu.

 

Technické vybavení

Ve výuce i v běžném chodu školy využíváme informační a komunikační technologie.

Máme šest PC, všechny mají připojení na internet. K PC mají neomezený přístup všichni žáci školy, mohou je využívat o přestávkách, před i po vyučování.

Ve třídě I. je interaktivní tabule, kterou používají obě třídy pro výuku.

 

Hygienické vybavení

Sociální zázemí ve škole je vyhovující.

Pro odpočinek jsou k dispozici relaxační koutky ve třídách, od jara do podzimu využíváme školní zahradu, kde trávíme za teplého počasí velké přestávky.

Dbáme na dodržování pitného režimu, děti mají  k dispozici sirup v prostoru „kuchyňky“.

 

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří tři učitelky s předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilostí, všechny úzce spolupracují na všech činnostech školy, organizují řadu akcí v rámci výuky i mimovyučovacích akcí (besídky, zábavná odpoledne při různých příležitostech, „loučení s létem“, MDD, nocování ve škole, výlety do okolí, cyklistické výlety apod.)

Dle svých možností vedou také zájmové kroužky pro žáky školy ( sportovní hry, ruční práce, počítače, AJ), zabezpečují i výuku nepovinného předmětu – náboženství.

Učitelky ZŠ se pravidelně zúčastňují seminářů v rámci DVPP.

 

Spolupráce s rodiči

Spolupráci školy s rodiči považujeme za velmi dobrou.

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, které se konají 3krát za školní rok a dle potřeby je možná individuální konzultace rodičů s učitelkami - každý den před nebo po vyučování.

Rodiče mají možnost kdykoliv navštívit školu a sledovat žáky při vyučování. Pravidelně se koná den otevřených dveří pro rodiče (zpravidla v měsíci březnu).

Rodiče se aktivně účastní školních a mimoškolních akcí. Pomáhají s organizací školních besídek ( Mikuláš, Vánoce, Den matek), výletů do okolí, oslav MDD, „nocování ve škole“, pomáhají při vedení zájmových kroužků, zúčastňují se společně s mladšími dětmi školních výletů, zájezdů do divadla i jiných kulturních a zábavných akcí.

 

Spolupráce s jinými subjekty

Spolupráce v rámci zařízení – s MŠ

- předávání informací o budoucích prvňáčcích

- návštěva budoucích prvňáčků v 1. ročníku

- beseda učitelky ZŠ s rodiči prvňáčků

- společné účinkování na školních besídkách - Mikuláš, Vánoce, Den matek

- další společné akce – zájezdy do divadla, kina, jiné akce dle aktuální nabídky (ZOO, Planetárium, knihovna, ekologické centrum Chaloupky),  školní výlet, apod.

 

Spolupráce s PPP (Třebíč)

- poradenská činnost  dle potřeby – posouzení školní zralosti, práce s dětmi s SVPU, vypracování individuálního vzdělávacího plánu

- beseda spec. pedagoga s rodiči budoucích prvňáčků, beseda s žáky školy na dohodnuté téma

 

Spolupráce s místním SDH

- ke Dni dětí zábavný program pro děti s ukázkami hasičské techniky

- další spolupráce dle nabídky a možností SHD

 

Spolupráce s místním Družstvem vlastníků půdy

-DVP zajišťuje škole dovoz obědů ze školní jídelny Vladislav

-návštěva družstva na podzim se zaměřením na živočišnou výrobu

-návštěva družstva na jaře se zaměřením na rostlinou výrobu

 

Charakteristika žáků

Kapacita školy je stanovena pro 30 žáků, ale počet dětí navštěvujících školu je většinou nižší. V případě podlimitního počtu dětí zřizovatel uděluje škole výjimku z minimálního počtu žáků, čímž se zavazuje uhradit nadnormativní výdaje na vzdělávací činnost školy.

Školu navštěvují místní děti a také děti z okolních obcí – Vaneč, Zahrádka a Častotice.

Dopravní obslužnost je dobrá, autobus přijíždí v 7.15 hod. a vyučování začíná v 7.45 hod., vyučování končí ve 12.20 hod. a  autobus odjíždí ve 13.00 hod.

Dozor nad dojíždějícími žáky před a po vyučování vykonávají učitelky a školnice.

 

Sociální podmínky

Všichni žáci pocházejí z přibližně stejných sociálních podmínek. Hodnotíme je jako dobré po stránce materiální i z hlediska zájmu rodičů o prospěch, chování a o domácí přípravu dětí. Domácí prostředí je podnětné a motivující.  Rodiče mají zájem i o mimovyučovací aktivity školy.

 

Prospěch

Všichni žáci školy jsou klasifikováni příp. slovně hodnoceni dle klasifikačního řádu.

Žáci dosahují dobrých studijních výsledků, přechod do spádové školy v Budišově jim nečiní větší potíže. V případě vzdělávacích potíží některého z žáků  spolupracujeme s PPP a dohodneme se na společném postupu při vzdělávání (individuální vzdělávací plán).

 

Péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení  a chování a s LMD (ADHD)

Při péči o děti s SVPU a LMD spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Třebíči. V rámci možností věnujeme dětem individuální péči a pracujeme dle doporučení PPP.

 

Zdravotní stav dětí

Zdravotní stav dětí lze považovat za dobrý, nejčastějším zdravotním omezením jsou alergie nebo vadné držení těla, zvláštní požadavky a  potřeby dětí řešíme individuálně po dohodě s rodiči.

 

Zájmy dětí

Nejčastější je zájem o sport, chlapci i některé dívky hrají fotbal v oddílu Sokol Pyšel. Děvčata cvičí pod vedením jedné z maminek aerobik. Škola nabízí kroužek sportovní hry, který je zaměřen hlavně na zábavné a soutěživé hry.

Další zálibou dětí je PC – hry a internet, u děvčat – ruční práce, různé netradiční výtvarné techniky, dramatika.

Od zájmů dětí se odvíjejí zájmové kroužky, organizované školou.

 

Klima školy

Ve škole panuje pohodové a přátelské klima. Děti přicházejí s důvěrou k vyučujícím a svěřují se se svými starostmi i radostmi. Učitelky mají k dětem kamarádský vztah. Žádné větší výchovné problémy nemáme a ani jsme doposud neměli, drobné přestupky řešíme domluvou. Pravidelně chování dětí hodnotíme společně s nimi v komunitním kruhu nejčastěji v pondělí ráno a v pátek před skončením vyučování.

Děti jsou poslušné, vstřícné, ochotné pomáhat.

Mezi dětmi navzájem jsou většinou kamarádské nekonfliktní vztahy, soutěživost a rivalita mezi dětmi je běžná.

Většina dětí je věřících, katolická morálka do určité míry koriguje chování dětí i dospělých.

Mezi zaměstnanci panují rovněž kamarádské vztahy, důvěra, vztahy spolupráce.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny